Prodej vstupenek

Vážení návštěvníci, při koupi vstupenky on-line mějte prosím mail vytištěný nebo připravený na obrazovce mobilního telefonu. Taktéž prosíme o včasný příchod do sálu. Veškeré slevy, jako je dětské, ZTP, důchodci apod. lze uplatnit pouze při nákupu lístků na pokladně kina DUKLA. Při on-line prodeji se slevy neuplatňují.

Všeobecně závazné podmínky nákupu, rezervace a on-line prodeje vstupenek platné v kině Dukla Jihlava.

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, pořádané Kinem Dukla Jihlava (dále jen „provozovatel“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel kina) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci nebo on-line prodeje vstupenek přes internet.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Kino Dukla Jihlava prodej vstupenek na kulturní akce Kina Dukla Jihlava. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a Kinem Dukla Jihlava.

Nákup na pokladně

Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina a obchodními podmínky. Výjimky z tohoto provozního řádku může stanovit pouze provozovatel kina.

Na pokladně kina kromě HOTOVOSTI, platby běžnými platebními kartami MC/EC, Visa. Vstupenky a hotovost si zkontrolujte neprodleně po nákupu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují.

Ve výjimečných případech lze požádat obsluhu pokladny o vrácení vstupenek. Na stornování vstupenek není žádný nárok a podléhá rozhodnutí obsluhy.

 Slevy:

Senioři

U vybraných představení (přesné info o konaných představení a výše slevy vám poskytneme na pokladně kina, nebo na emailu: kino.dukla@dcinema.cz) mají senioři nad 65 let slevu

Dětské vstupné

Děti od 0 do 15 let mají nárok na slevu 20 Kč na vybraná filmová promítání pro děti - přesné informace o představení se slevou pro děti se dozvíte na pokldně kina! (berte prosím v potaz, že na tištěném programu i na webu se může objevit chyba a může také dojít ke změně programu - veškeré info vám velice rádi poskytneme také na emailu: kino.dukla@dcinema.cz)

ZTP průkazy

Po předložení průkazu sleva 50% na 1 vstupenku na filmové představení.

ZTP/P průkazy

Po předložení průkazu sleva 50% na 2 vstupenky na filmové představení.

Veškeré výše uvedené slevy neplatí pro uzavřené, festivalové a speciální projekce. Slevy nelze navzájem kombinovat.

Rezervace vstupenek

Rezervace on-line poskytujeme převážně jen pro dětská představení a bio senior, protože při on line nákupu přes internet není možno uplatnít slevu.

Zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase před zahájením představení, může provozovatel kina vstupenky uvolnit k prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Vstupenky si zákazník může vyzvednout pouze v pokladně kina, a to sdělením variabilního čísla rezervace, nebo svých kontaktních údajů zadaných při rezervaci. Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem kina za účelem kontroly.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Čas expirace vstupenek je nastaven 10 minut před představením. Před vypršením času rezervace se na pokladně tvoří fronta a může se stát, že vaše rezervace propadne. Kino nenese odpovědnost za pozdní příchod do kina, ani neni schopno ovlivnit frontu na pokladně. Vaše vstupenky si můžete vyzvednout každý den v době otevření pokladny. Děkujeme moc za pochopení. 

Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenky pouze na 1 představení. Rezervovat vstupenky na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování provozovatelem nebo obsluhou kina. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného nevyzvednutí vstupenky a neodvolání rezervace, mu může být budoucí rezervace zablokována. Rezervaci lze odvolat osobně nebo telefonicky v pokladně kina. Lze také provést STORNO v odkazu v rezervačním mailu.

Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace vstupenek do kina zákazníkem.

Ceny a poplatky při on-line prodeji

•        Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

•        Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu vstupenky, je vždy uveden při výpisu objednávky.

•        Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Reklamační řád

Nestandardní situace při prodeji vstupenek, nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Kina Dukla Jihlava a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.kinodukla.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude Kino Dukla Jihlava rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu www.kinodukla.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči provozovateli.

Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas

s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD KINA Dukla Jihlava

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím www.kinodukla.cz

Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu www.kinodukla.cz

•        Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce prostřednictvím www.kinodukla.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem.

•        Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí.

•        Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Nestandardní situace při prodeji vstupenek

•        Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek.

•        V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den před termínem konání akce, Kino Dukla Jihlava nemůže zákazníkovi garantovat nárok

na konkrétní zakoupenou vstupenku (vstupenky). Nastalou situaci řeší pověřené osoby Kina Dukla Jihlava (viz kontakty na webu www.kinodukla.cz). Pověřená osoba Kina Dukla Jihlava podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.

•        Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost obdržených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.

V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která Vám vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla. Takové reklamace nemůže řešit provozovatel Kina Dukla Jihlava. Kupující, který si zakoupí vstupenky prostřednictvím internetu, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.

Vracení vstupenek

•        U některých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portáluwww.kinodukla.cz. Tyto změny nejsou důvodem pro vrácení vstupného.

•             Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční (porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina), a to nejpozději před začátkem představení a maximálně do 7 dnů od jejich zakoupení požadovat za ně zaplacenou finanční hodnotu. Zákazník tak musí učinit písemně. Písemná žádost musí obsahovat název představení, datum a čas, počet vstupenek a cenu celkem, variabilní symbol platby a číslo účtu, na který má být zaplacená částka poukázána. Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.

•        Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webovém portáluwww.kinodukla.cz nebo formou odpovědi na dotaz zaslaný na e-mailovou adresu kino.dukla@dcinema.cz. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní poplatek.

•        Vracení vstupenek může, po dohodě, zajistit provozovatel v pokladně kina na adrese Kino Dukla Jihlava, Jana Masaryka 20, Jihlava.

Účinnost reklamačního řádu

•        Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

•        Reklamující souhlasí s tím, že provozovatel, vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

•        Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.8.2014.